Gerekli Evraklar

Dükkan Açmak İçin Nereye Başvurulur? 2023 (TAM LİSTE)

Günümüzde iş yükünün azaltılması ve halka en iyi şekilde hizmet verilmesi amacıyla Bakanlıklarda bazı bilgisayar sistemleri geliştirilmeye ve kullanıma sunulmaya devam edilmektedir. Bu sebeple yapılması gereken işlemler ve gerekli belgelerin ne olduğu en net ve dukkanacmak.com  en doğru şekilde bu dairelerden öğrenilebilir. Ayrıca ruhsat alırken belediyeden izin alınması gerekmektedir ve bu evraklar her belediyede farklılık arz etmektedir. Bu yazımızda izin alınması gereken kurumları ve sizden talep edecekleri evrakların listesini anlatacağız.

Vergi Dairesinden İstenen Belgeler

Gerçek Usulde  Şahıslar İşyeri açmak için;

“İşe başlayış bildirme formu alınacaktır:

Vergi Usul Kanunu 153. maddesi işe başlamayı bildirecekleri sıralamıştır. Buna göre:

İş yerinin olduğu yerdeki Vergi dairesine müracaat ederken Gerçek Usulde mükellefiyet tesisinde işe başlama doldurulması gerekmektedir.

Vergi Dairelerinden alınan bu form;

 • Gerçek kişilerde mükellef (büroyu açacak kişi )tarafından imzalanır.
 •  Muhasebeciler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından imzalanır.
vergi-dairesinden-istenecek-evraklar
Vergi Dairesine Vergi Levhası Almak İçin Bu Evrakların Teslim Edilmesi Gerekmektedir.

İşe başlama bildirimi ekinde;

 • Noter onaylı imza sirküleri
 • Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

Mükellefin vergi dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi müdür yardımcısı, şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak “Aslının Aynıdır” şeklinde tasdik edilir.

 • İkametgah ilmühaberi muhtarlıktan
 • Kira kontratı veya tapu fotokopisi

Kendinize ait bir işyeriniz var ve burada iş yeri açacak iseniz Tapu fotokopisi veya başkasına ait bir iş yerini kiralayarak iş yeri açacak iseniz KİRA KONTRATININ FOTOKOPİSİ olmalıdır.

 • Belgeler  tamamlandıktan  sonra  yoklama memuru verilen bilgileri  denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra  vergi levhası alınır.
 • Fatura ve irsaliye bastırılır.

Belediyeden İstenenler Belgeler

 • Belediye Başkanlığına hitaben yazmış dilekçe örneği
 • Yarım kapaklı telli dosya
 • 2 Adet vesikalık fotoğraf
 • Ticaret sicil kaydı fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini hazırlayarak belediyeye iletmek gerekiyor. Çünkü ruhsatsız işyeri açmak yasak. Denetimler ya da şikayet sonucunda böyle bir durum ile karşılaşılırsa ticari faaliyetlerinize son veriliyor. Ruhsatsız iş yeri açmanın cezalarını biliyor musunuz?

Bağkur İşlemleri İçin:

Bağ-Kur’lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur’a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması(vergi daireleri, vergiden muafiyet halinde dukkanacmak.com  oda ve sicil memurluklarından) ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. İşletmenizde çalıştıracağınız personel de olduğundan, işçi ve çalışan girişlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaptırmanız gerekmektedir.

Dükkan açmak için nereye başvurulur?

Tacir Olanların Ticaret Odasına Kayıt Olmaları

A-Tescil ve İlan :

T.T.K.’nun 42.ve Ticaret Sicili Tüzüğünün 13.maddesi gereği ;

 • Her tacir,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.
 • Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur. Tacir hükmi şahıs ise ünvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir.
 • Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

Ticaret Odasına Kayıt :5174 sayılı kanunun:

 • Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları,bulundukları yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolmaya mecburdurlar.
 • Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri,özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.
 • Dükkan açmak için nereye başvurulur ..
ticaret-odası
Tacirlerin Ticaret Odasına Kayıt Yaptırmaları Gerekmektedir.

Ticaret Siciline Tescil İçin Gerekli Evraklar

Gerçek (Hakiki) Şahıslar :

 • İki Adet İmza Beyannamesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 • Tutulan Ticari Defterin Noter Tasdik Kısmın Fotokopisi
 • İkametgah İlmi Haberi (Resimli Muhtardan ve Noterden)
 • Nüfus Kağıdı Örneği (Resimli Muhtardan ve Noterden )
 • Taahhütname ( Oda Tarafından Verilen)
 • Odadan Verilen Matbu Dilekçe

Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtta İstenen Belgeler

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah belgesi (resimli)
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan Ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.
 • Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
 • Sicil ilan bedeli dekont örneği
 • Sicil harç bedeli dekont örneği

gereklidir. Yine de, sürekli mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle, işyerinizi açılışınızda ilgili Belediye Başkanlığına, Vergi Dairesine ve Esnaf ve Sanatkarlar odasına başvuruda bulunarak ayrıntılı bilgi almanız yararınızadır.

esnaf-ve-sanatkarlar-odasına-kayıt
İlgili Odaya Kayıt Yapılmalıdır.

İş kurmak istiyor fakat hangi sektöre dahil olmak istediğinize karar veremiyorsanız, size gelir getiren bir kaç sektör önerebiliriz.

Yukarıda saydığımız belgeler dışında bağlı olunan belediye ek evrak istiyor olabilir. Bu amaçla ruhsat almaya gitmeden evvel, belediyenin internet sayfasından gerekli evrakları inceleyebilirsiniz.

EDİTÖR TAVSİYESİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 5 =

Başa dön tuşu