Gerekli Evraklar

Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz Mevzuat 2023

Sıhhı, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasına ilişkin yönetmelik 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile düzenlenmiştir.

İşyeri ruhsatı alabilmek için ilgili şahsa bağlı bulunduğu bağlı bulunduğu ilçenin belediyesine başvurması gerekmektedir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı işlem süreçleri işyerinin bağlı bulunduğu ilçe belediyeleri tarafından yürütülmektedir. Açılacak olan işyerinin adresi ilçe belediyelerinin sınırları dışında kalıyorsa bu durumda İl Özel İdareleri tarafından işyeri ruhsatı verilir. İşyerinin faaliyet alanlarına göre ruhsat işlemlerin süreç yönetimleri değerlendirildikten sonra işyerinin ruhsatlandırma süreçleri tamamlanmaktadır. İşyerinin faaliyet göstereceği iş alanına göre belediyeler tarafından sıhhı, gayrı sıhhi ve umuma açık işyeri başvurularında istenen belgeler ile belediyelere başvuru yapılır ve ruhsatlandırma işlemleri tamamlanır.

İşyeri ruhsatı alabilmek için;

 • Binanın kat malikleri oy birliği ile muvafakatnamesi,
 • Yapı ruhsat eki mimari projesi,
 • İtfaiye raporu,
 • Yapı kullanım izni halk arasındaki tabiri ile iskan belgesi olmalıdır.

Belediyeler işyeri ruhsatı işlemlerinde en çok önem verdiği konulardan birisi de iskan belgesidir. Hiç bir belediye iskan belgesi olmayan binaya çalışma ve işyeri açma ruhsatı vermeyeceği için işyeri açacak olan kişilerin yapının kullanım izni olan iskan belgesinin olup olmadığını araştırmalıdır. Yapı kullanma izni yani iskanı alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Belediyelerin istediği belgeler haricinde kafe restorant gibi işyerlerinin açılışlarında belediyeler tarafından istenen özel hususları ve şartları yerine getirdikten sonra belediyelerin internet siteleri üzerinden de başvuru yaparak ruhsat alınmaktadır.

İşyeri ruhsatı Nasıl Alınır?

Yetkili idarelerden usulüne göre işyeri ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açılmaz ve çalıştıramaz. Bu nedenle işyeri sahibi bir işyeri açmadan önce müdürlüklere tapu fotokopisi ile giderek işyeri açacağı bina hakkında fenni kontrolleri yaptırmalıdır. Böylece daha sonraki başvurularda mevzuat hükümlerince ruhsatlandırılamayacak bir yere gereksiz masraf yapmamış olur. Belediyelerin ilgili müdürlüklerine müracaatta bulunanlardan faaliyetine uygun evrak listesini temin edebilirler.  Evrak listesi ile birlikte verilen sicil açma, ilan reklam beyanları, belediyelerin mali hizmetler müdürlüğüne bağlı bulunan emlak servisi ilan reklam servisi tarafından onaylatılır. Faaliyetine uygun olarak tamamlanan dosya için belediyenin veznesine başvuru ücreti yatırıldıktan sonra dosya hizmet masalarına teslim edilir. Hizmet masaları tarafından vatandaşlara verilen evrak takip numarası ile dosyaya ait işlemler belediyelerin resmi internet sayfalarından takip edilebilmektedir. Bu aşamadan sonra müracaat dosyaları kalem memurunca kayda alınarak müdür tarafından ilgili personele havale edilecektir. Havale edilen dosyalar heyet görevlileri tarafından yerinde ve dosyasında tetkik edilir. Kontrol edilen işyerleri mevzuata ve yönetmelik hükümlerine uygunsa dosya harcı alınarak ruhsatın imzası için onay süreci başlatılır. Belediyeler tarafından tüm işlemleri tamamlanarak verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatları işyerinde kolaylıkla görülebilecek yerde asılı olmalıdır.

İşyerlerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile maliye vergi levhası ve fiyat tarifesi dışında herhangi bir levha asılması yasaktır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Ön başvurularında İstenen Belgeler

Belediyelere işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyenlerden istenen belgelerin listesi ise;

 • Başvuru formu
 • Vekaletname örneği
 • Tapu Fotokopisi
 • İskan belgesi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Ustalık belgesi
 • Ticaret sicil kaydı
 • Kira Sözleşmesi aslı
 • Başvuru beyan formu Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak onaylı İlişik Kesme Belgesi
 • Şirket ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Faaliyet Belgesi ve imza sirküleri
 • Şahıslar için; Sicil Tasdiknamesi
 • Yangın Önlem Raporu (6 kg’lık yangın tüpü fatura örneği,)
 • İtfaiye Raporu,
 • Devir işlemlerinde; devir dilekçesi ve devir alınacak yerin ruhsat aslı istenir.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının İptali

Ruhsat vermeye yetkili kuruluşların işyeri tescil sorumlulukları nelerdir?

Ruhsat vermeye yetkili kuruluşların işyeri tescil sorumlulukları vardır. Ruhsat vermeye yetkili özel ve kamu tüzel kişilikler ile yapı ruhsatı ve ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri verildikleri tarihten itibaren 1 ay içinde kurumun ilgili makamına göndereceklerdir. Ruhsatın düzenlenmesine esas olan işi çevresine alan, kurumun ilgili ünitesini tarafından yapılacak işlemlere esas olmak üzere ruhsata konu işe başlanıp başlanılmadığı, başlanılmış ise tarihi gibi hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla, ruhsat vermeye yetkili mercilerden istenen belgeler ile süresinde kuruma gönderilecektir. Ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin Sosyal Güvenlik kurumuna intikali üzerine yapı ruhsatları ile ruhsata konu işin olan ünitede tescilli olup olmadığı araştırılacak, sigortalı çalıştırıldığı halde söz konusu iş inşaat tescilli değilse işyeri ünite tarafından resen tescil edilecektir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını buradan bulabilirsiniz.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Hangi Durumlarda İptal Edilir?

İşyeri açma ve çalıştırma izni ilgili belediyelerin ruhsat komisyon müdürlüğü tarafından verildiği için yine aynı ruhsat komisyon müdürlüğünce mevzuata aykırı durumların tespiti halinde kademeli olarak kapatma, para cezası ve sürekli kapatma şeklinde ceza verilerek bu işlemler gerçekleştirilir. Belediyenin ruhsat müdürlüğünün oluşturmuş olduğu sağlık çevre ve hukuk birimlerinden oluşan komisyonları mevcuttur. Bu komisyonlar kendi branşları çerçevesinde işyerlerini ara ara denetlerler, denetim sırasında mevzuata aykırılık göstermeleri halinde öncelikle kuruma ikaz yazısı ile uyarırlar ikinci kez yine mevzuata aykırılığın devamı halinde belediyenin encümeninden para cezası çıkarmak suretiyle işyerini cezalandırırlar, üçüncü sefer de aynı durumun devamı halinde 3 ayı geçmemek üzere işyerinin sürekli olarak kapatılmasına karar verilir.  Kapatma kararının ardından  açılan işyerinde mevzuata aykırılığın devamı halinde bu kez yapılan denetimler sonucunda işyerinin sürekli olarak kapatılmasına karar verilir.

10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında 8 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkrasında, Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenmesi gereğince; işyerinin faaliyet konusu ve adresinin değişmemesi kaydıyla devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni işletmecinin devralan kişin adına yeniden ruhsat düzenlenir. İşyerine yeni bir ortak alınması ya da ortaklardan birinin işyerinden ayrılması halinde yeniden ruhsat düzenlenmez. İşyeri ile ilgili mahalle, sokak cadde kapı numarasının adresin değiştirilmesi halinde ruhsat değiştirilmesi mevzu bahis olmaksızın ruhsatta yalnızca güncelleme yapılır. Ruhsat sahibinin vefatı halinde ruhsatın iptali söz konusu değildir. ruhsat ölen kişinin yasal mirasçılara geçer bu gibi durumlarda 6 ay içinde belediyenin ilgili kurumlarına bildirilmesi gerekir. Bildirilmemesi halinde bilgilerini güncelleme işlemlerini yapılması istenir, verilen süre içerisinde işyerine ait ruhsat bilgilerini güncellemeyenlerin ruhsatları iptal edilir. Yine aynı maddeye göre işyerinin vasıf değişikliği sebebiyle, unvan değişikliği yapması yeni şirket adına dosyasındaki bilgi ve belgeler esas alınarak ruhsat düzenlenmesini gerektirir.

Belediye İşyeri Ruhsat Vermezse Ne Olur?

03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek belediyelerin yetkileri arasındadır. Yine 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre Büyükşehir belediyelerin yetki ve sorumlukları da belirlenmiştir. Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyelerinin  sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek yetkisi tanınmış ve işyeri açmak ve çalıştırmak isteyenlere bunun için belediyelere müracaatta bulunanlara mevzuatta belirlenmiş usul ve esasları yerine getiren işyeri sahiplerine yapılacak tüm kontrollerden sonra ruhsat verilmektedir. Ruhsat verildikten sonra faaliyet alanında göre işin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği gibi heyet tarafında kontrol ve denetimlerde, aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere 15 günlük süre verilir tanınan 15 günlük süre içinde işyerlerindeki mevzuata ayrılıklar ve noksanlıklar giderilmezse verilmiş olan ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilir ve işyeri kapatılır. Bunun yanında ilgililer hakkında ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından ayrıca yasal işlem yapılır.

Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz Edebilirsiniz

Belediyeler tarafından insan sağlığına zarar verecek, çevre kirliliğine yol açacak ve yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan ve  iskanı alınmamış, mevzuatta belirlenen usul ve şartları yerine getirmeyen mevzuata aykırı olarak işyeri açmak isteyen ve yine mevzuatlara aykırı bir şekilde faaliyetleri sürdüren işyerlerine ruhsat vermeme hakkı vardır. İskan belgesi olmayan ruhsatsız bir yapı söz konusu olduğu gibi durumlarda, imar mevzuatına aykırı söz konusu yapıya işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenemez.

Belediyenin Ruhsat Vermemesi

Belediye deki yetkili kişiler hiç bir gerekçe göstermeden iş yeri açma ruhsatı vermeme hakları var mı?

Bütün gerekli belge ve evraklarını tamamlamalarına rağmen ruhsatımı alamıyorum diye şikayetler bulunmaktadır. İskan belgesi olan, mevzuata aykırı faaliyette bulunmayan ve tüm şartları yerine getiren işyeri sahiplerine ruhsat verme yetkisini kullanmak istemeyen belediyelere karşı itirazda bulunabilmek mümkündür.

Ruhsat Başvurusu Reddinde İptal Davası Nasıl Açılır?

Gerekli tüm belgeleri ve evrakları tamamlayarak işyeri ruhsatı için yetkili idarelere yapılan başvuruların idare tarafından reddedilmesi ve onaylanmaması halinde itiraz hakkı kullanılır. İşyeri açma ruhsatı için yapılan başvurular idare tarafından reddedilirse bu işlemler idari işlem niteliğinde değerlendirilir. İdari işlemlerinde hukuka ve mevzuata uygunluğunu da İdare mahkemelerine açılacak iptal davaları ile karara bağlanır.

İşyeri Ruhsatın İptali Dava Dilekçesi

İptal davaları tüm idari işlemlerin amacı, konusu, sebebi ve yetkisi yönlerinden hukuka aykırı olmaları gibi sebeplerle ihlal edilenler tarafından açılabilen bir dava türüdür. Belediye tarafından işyeri ruhsat başvurusu reddedilenler red işleminin iptali için İdare Mahkemesine açacakları iptal davasında, tüm idari işlemlerin amacı, konusu, sebebi ve yetkisi yönlerinden hukuka aykırı olmaları gibi sebeplerle ihlal edildiklerini ileri sürerek  işyeri açılması ve ruhsat talebinin reddi kararlarının iptalini talep edebilmektedirler.

Ruhsat başvurusu reddinin hukuka ve mevzuata aykırı bir işlem olduğunu,  belediyenin takdir yetkisini keyfi olarak kullandığına dair dilekçe vererek belediyeyi ve işlemin iptalini idare mahkemesine dava edebilirsiniz. Başvuru sonrasında belediye tarafından denetimlerin yapılmadığını, red kararının somut bir delile dayandırılmadan verildiğini, gerekli araştırma yapılmadan reddedildiğine dair idare mahkemesine işlemin iptalini dava ederek, mahkeme sonucuna göre hareket edebilirsiniz. İtiraz için dava açılma süresi başvurudan hemen sonra 60 gün içinde yapılması gereklidir. Başvuru süresi içinde işelin ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren işleme alınacağından yazılı olarak bildirimin yapıldığı tarih dava açma süresini belirlemektedir. İptal davasını İdare mahkemesine açtıktan sonra, mahkeme belediyenin hukuka ve mevzuata aykırı işlem tesis ettiğini saptaması halinde mahkeme tarafından iptal edilecektir.

”Hukuka aykırı işlemlerin idare tarafından geri alınabileceği bu işlemler nedeniyle kazanılmış hakları varlığından söz edilemeyeceği idare hukuku ilkelerindendir” gereğince hukuka aykırı işlemlerin kazanılmış hak oluşturulmayacağı hükmü gereğince, ruhsat başvurusu olarak idari işleminin reddi konusunda iptal davası ile İDARE mahkemesine başvuru hakkınız bulunmaktadır.

EDİTÖR TAVSİYESİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two + fourteen =

Başa dön tuşu