Maddi Yardım

Nafaka Hesaplama Nasıl Yapılır? 2023 Birikmiş Nafaka Hesaplama

Boşanma aşamasında olan veya boşanmış kişiler için davalarda ilk akla gelen şeylerden biri nafakadır. Nafaka sistemi boşanma davalarına tarafların haklarının korunması amacı ile hesaplanarak verilir. Bu konu ile ilgili olarak nafaka hesaplama nasıl yapılır? 2023 yılı birikmiş nafaka hesaplama ile ilgili bilgi alabilir ve nafaka ödenmezse ne olur, hangi durumlarda nafaka verilmez, nafaka neye göre belirlenir? Öğrenebilirsiniz. Maaşa göre nafaka hesaplama detayları için detaylı bilgilere ulaşabilir ve 3000 TL, 4000 TL ve 5.000 TL maaş alan ne kadar nafaka öder? Görebilirsiniz.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Nafaka türleri ile ilgili bilgiler Türk Medeni Kanunu kapsamında görülebilmektedir. Nafaka miktarları belirlenirken kişilerin hayatlarına devam edebilmeleri için geçerli olan asgari miktar maddiyat koşullarının sağlanması göz önüne alınarak belirlenir. Nafakaların hangi miktarda verileceğine hakim karar verir. Hukukumuzda nafakalar 3 farklı şekilde verilir. Nafaka türleri aşağıdaki gibidir:

 • Yoksulluk nafakası: Boşanacak bireylerden birinin, evlilik sona erdiğinde büyük maddi kayıp yaşayacağı durumlarda talep edilen bir nafaka türüdür.
 • İştirak nafakası: Boşanacak olan çiftlerin çocukları var ise, iştirak nafakası, çocuklar için ödenmesi gereken maddi destektir. İştirak nafakasında amaç, ergin olmayan çocuğun yetiştirilmesi ve giderlerinin karşılanmasıdır.
 • Tedbir nafakası: Bu nafaka türü, Türk Medeni Kanunu’nda ayrıca düzenlenmiş bir nafaka değildir. Yargılama sırasında ortaya çıkan ve hukuk uygulayıcıları tarafından kişiye kullandırılan bir nafakadır. Hâkim, davanın devam süresince gerekli olan eşlerin geçimi, çocukların korunması gibi önlemlerin alınmasını hükmedebilmektedir. Boşanma davası sonuçlanıncaya kadar devam etmektedir.

Boşanma davalarında nafaka alacak kişi, alacağı nafaka miktarını öğrenmek için nafaka hesaplama yapabilir. Peki, nafaka hesaplama nasıl yapılır? Mahkeme, tarafların ekonomik durumlarına ve sosyal durumlarına bakarak nafakayı belirlemektedir. SGK kayıtlarına, tapulara ve daha birçok maddi durumlara bakılmakta ve incelemeler sonucu nafaka miktarına karar verilmektedir. Kanunda belirtilmiş şekilde bir nafaka miktarı bulunmamaktadır.

Nafaka Alma Hakkına Sahip Olanlar Kimlerdir?

 • Ev hanımları
 • İşine son verilmiş kişiler
 • Düzenli bir işi olmayanlar
 • Asgari ücretli kişiler
 • Çocukları olan ve geçim sağlayamayan kişiler
 • Geçinemeyecek kadar düşük gelire sahip olan kişiler
 • Geliri olmayanlar boşandığı eşten nafaka alabilirler.

2023 Nafaka Ücretleri

Nafaka ücretleri maaş üzerinden belirlenerek değil, sosyal yaşam ve şartlar göz önüne alınarak nafaka ücretine kara verilir. Boşanma davasında nafaka maaşın %25’i kadardır. Bu oran maaşın %50’sine kadar hakim tarafından kararı verilmektedir. 2023 yılında en düşük nafaka ücreti 1500 TL olabilir. En yüksek nafaka ise talep edilen ve hakim tarafından belirlenerek 3.000 TL ve daha fazla da olabilir.

Nafaka Miktarı Neye Göre Belirlenir?

 • Boşanma davalarında tarafların nafaka talep edebilmesi için az kusurlu yada kusursuz olması gerekir.
 • Nafaka tutarı belirlenirken, kişilerin kusurlu durumuna bakılır.
 • Ödenecek nafaka tutarı belirlenirken ise tarafların ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınır.
 • Kişiye ödeyemeyeceğinden fazla nafaka tutarı verilmez.
 • Nafaka verecek kişinin mahkeme tarafından geliri ve mal varlıkları araştırılır ve karara bağlanır.
 • SGK bilgisi, maaş hali, tapu durumu gibi birçok alanda kişinin araştırılması yapılır ve nafaka miktarı belirlenir.

Maaşa Göre Nafaka Hesaplama 2023

Maaşa göre nafaka hesaplamalarında maaş durumunun %25’i ele alınır. Nafaka hesaplama örnekleri:

 • Hakim kararına göre 200 TL yoksulluk nafakası, 100 TL iştirak nafakası ödenmesine karar verilir ise kişinin maaşı 1.000 TL ise eşe toplamda 300 TL nafaka ödenir.
 • 8.000 TL maaş alan bir kişi eşine 2.300 TL’ye kadar nafaka öder.
 • 4.000 TL maaş alan bir kişi ise iki nafaka birden öder ise bu durumda maaşa göre nafaka hesaplaması 1.500 TL gibi bir ücret olabilir.

Nafaka hesaplaması kişilerin sosyal yaşam, sağlık, yıpranma payı, maaş ücretine, çocuk var ise ihtiyaçlarına ve çocuk sayısına göre değişir. Bu kararı hakim verecektir.

TÜFE Oranına Göre Nafaka Hesaplanması 2023

 • Bağlanan nafaka 300 TL olarak belirlenir ise;
 • TÜİK açıklanan TÜFE artış oranı da % 11,75 olduğunda;
 • 300 x 11,75 /100= Artış Miktarı (35,25) bulunur.
 • Nafaka 300 + Artış miktarı 35,25 TL = 335,25 TL nafaka ödenir.

8.500 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

8.500 TL maaş alan bir kişi ortalama olarak gelir sahibi ise boşanma davasında bu oran %25 olarak belirtilir. 8.500 TL maaş alan biri ortalama 2.125 TL ile 2250 TL arasında nafaka öder.

Boşanan kadınlar nafaka dışında devletten maddi yardımlar alabilir. Bunların yanında maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlar da mevcuttur. Hemen kurumlara başvuru yapabilir ve maddi yardım desteği alabilirsiniz.

Asgari Ücret Alan Kişi Ne Kadar Nafaka Öder?

Boşanma davalarında maaşın %25’i kadar nafaka belirlenir. Bu oran maaşın %50’sine kadar hakim tarafından artırılabilir. Ortalama olarak asgari ücret alan bir kişi 725 TL gibi bit nafaka ücreti öder.

Memur Ne Kadar Nafaka Öder?

Bahsettiğimiz üzere nafaka maaşın %25’i kadardır. Bu oran maaşın %50’sine kadar artırılabilir. Memur olarak nafaka ödeyecek bir kişi ortalama olarak 1.250 TL gibi bir nafaka öder.

Nafaka Miktarları Sonradan Artırılır mı?

Boşanma davasında belirlenen nafaka miktarları, daha sonradan döviz artış kuruna, altın fiyatları endeksine ve daha birçok ekonomik sebebe dayalı olarak artırılabilmektedir. Nafaka veren kişinin gelir durumunun yükselmesi, çocukların eğitim ve sağlık harcamalarının artması durumlarında, nafaka alacaklısı uyarlama davası açabilmektedir. Bu davada nafaka miktarının yükseltilmesi gerekilen durumlar belirlenirse tarda artış yapılır.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Nafakanın ödenmemesi halinde, kişiye icra takibi başlatılmakta ve buna rağmen ödenmemesi durumunda da İcra ve İflas Kanunu’na göre borçlu kişiye 3 aya kadar tazyik hapsi kararı hükmedilmektedir. Bu ceza para cezasına çevrilememektedir. Ayrıca ertelenmesi de söz konusu değildir.

Nafaka borçlarına dair kanunlardaki düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir:

5510 Sayılı Kanun Madde 93: ‘’Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.’’  Kanunda belirtildiği üzere, emekli maaşlarına nafaka borçları gereğince haciz işlemi yapılabilmektedir.

İcra İflas Kanunu, Madde 83: ‘’Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.’’ Bu kanunda belirtildiği üzere, maaşların yanında ücretlerden ¼ oranından az olmamak koşulu ile haciz yapılabilmektedir.

Nafaka Sınırı Ne Kadar?

Nafakalar, tarafların maddi durumlarına göre belirlenmektedir. Nafakaların üst sınırı bulunmamaktadır. Bir kişi 2.000 TL nafaka da ödeyebilir 10.000 TL nafaka da ödeyebilir. Ayrıca nafaka verilmesi için ortada çocuk veya çocukların olması şart değildir. Boşanma sonrasında maddi kayba uğrayan kişiye de nafaka verilmektedir.

Kimler Nafaka Alabilir?

Evliliklerini sona erdirme kararı alan kişiler nafaka hakkına sahiptir. Taraflardan biri, diğerinden nafaka talep edebilmektedir. Türk Medeni Kanunu’na göre nafaka alabilen kişiler genel olarak şu şekildedir:

 • Ev hanımları
 • Geliri olmayanlar
 • Düzenli işi olmayanlar
 • Geçinemeyecek derecede geliri düşük olan kişiler
 • İşsiz olanlar

Birikmiş Nafaka Hesaplama

Nafaka borçları, aylık nafaka borcu ve birikmiş nafaka borcu olarak sınıflandırılabilmektedir. Aylık borcu, kanunlara göre öncelikli alacak borcudur. Birikmiş nafaka borcu ise kanunda, adi alacak hükmündedir. Birikmiş nafaka borcu, kişinin normalde ödemesi gereken nafaka borcuna ve birikme zamanına göre değişmektedir. Nafaka alan taraf, nafakanın aksaması durumunda ya da ödenmemesi durumunda, diğer tarafı mahkemeye verebilir. Nafaka ödemeye yükümlü olan kişinin, mahkeme kararına göre maaşından nafaka ücreti kesilir.

Geçmiş dönem nafaka borcu için icra mahkemesine yeni başvuruda bulunulması gerekir.

Birikmiş Nafaka Alacağı Nasıl Tahsil Edilir?

 • Birikmiş nafaka alacağının ödenmemesi halinde, nafaka alacaklısı eş icra takibi başlatabilir.
 • Takip talebinin icra müdürlüğüne verilmesi halinde, icra müdürlüğü borçlu eşe ödeme emri gönderilir.
 • Ödeme emri kesinleştiğinde ise nafaka borçlusu eşe ödeme yapılmadığı takdirde haciz aşamasına gelinir.
 • Borçlunun üzerine kayıtlı olan menkul veya gayrimenkul malı var ise haciz edilir ve el konulur.
 • Borçlu eğer SGKK çalışanı ise bu durumda maaşının ¼’ine haciz konulması icradan talep edilir.
 • Birikmiş nafaka alacağı için emekli maaşına dahi haciz konularak birikmiş nafaka alacağı tahsil edilir.

Hangi Durumlarda Nafaka Verilmez?

Kadın veya erkek, zorluk çekemeyecek kadar aylık gelire sahip ise, emekli maaşı, düzenli geliri, kira geliri varsa kadın yeni bir evlilik yaptıysa, eski eşinin bir iş yada düzenli olarak bir geliri yok, menkul veya gayrimenkul tapusu yok ise bu durumda nafaka verilmez.

EDİTÖR TAVSİYESİ

Başa dön tuşu